sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức mới nhất bán sách tại hà nội

0
4sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

sách luật cán bộ công chức xuất bản năm 2016

luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay trong giai đoạn hội nhập và phát triển cùa nước ta là xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết sâu rộng về pháp luật nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước. sách luật cán bộ công chức phát hành năm 2016 do nhà xuất bản lao động

Nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức quy định về quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tuyên dụng, đào tạo, bồi dường, vị trí công tác, ngạch công chức, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý, sử dụng kinh phí, thi đua , khen thưởng, chê độ chính sách,… đã được ban hành. luật cán bộ công chức 2016 xuất bản
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt những thông tin pháp lý mới, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách luật cán bộ công chức luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://diaockimoanhgroup.com

Xem thêm bài viết khác: https://diaockimoanhgroup.com/phap-luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here